Tag Archives - wordpress

Cách deploy wordpress trên apache2 lên môi trường centos 7

Cách deploy wordpress trên apache2 lên môi trường centos 7 Yêu cầu cài đặt lần lượt theo các bước sau:1. Cài đặt apache https://sinka.vn/2021/10/12/cach-cai-dat-apache2-tren-centos-7/2. Cài đặt mariadb https://sinka.vn/2021/10/12/cach-cai-dat-mariadb-tren-centos-7/3. Cài đặt php https://sinka.vn/2021/10/12/cach-cai-dat-php-tren-centos-7/ 4. Cài đặt wordpress– Tạo database, user, phân quyền, lần lượt bằng các command sau: – Download source code wordpres mới nhất về…