Tag Archives - React Native

[React-Native] Fix lỗi “signatures do not match previously installed version” khi build release apk

[React-Native] Fix lỗi “signatures do not match previously installed version” khi build release apk Khi run command sau thì gặp lỗi như dưới đây Nếu gặp lỗi như trên thì fix như sau, Vào comand line gõ lệnh: adb uninstall “com.domain.yourapp” Sau đó run lại lênh ở trên để kiểm tra react-native run-android –variant=release KẾT…