Tag Archives - React JS

Phần 1: Bắt đầu với ReactJS

Phần 1: Bắt đầu với ReactJS 1. ReactJS là gì? React là một thư viện UI được phát triển vởi 1 developer nhà người ta tại Facebook – Jordan Walke. Là 1 thư viện được sinh ra để hỗ trợ việc xây dựng những component có tính tương tác cao, có trạng thái(state) và có…