Tag Archives - Python

[Python] 1. Hướng dẫn cài đặt môi trường Python (ver 3.8.5) trên Windows 10

[Python] 1. Hướng dẫn cài đặt môi trường Python (ver 3.8.5) trên Windows 10 I. Download và cài đặt Download tại link: https://www.python.org/downloads/windows/Chọn version muốn cài đặt. Click đúp để cài đặt Ngồi chờ cài đặt Cài đặt hoàn thành II. Check và demo Open cmd của windows, gõ lệnh Kết quả như hình sau…

[Python] 3. Cài đặt Django Framework trên môi trường ảo Virtualenv

[Python] 3. Cài đặt Django Framework trên môi trường ảo Virtualenv Nếu chưa cài đặt virtualenv thì đọc bài sau: https://blog.sinka.vn/2020/07/24/python-cai-dat-moi-truong-ao-virtualenv-trong-python/ 1.Truy cập môi trường ảo truy cập thành công: 2.Cài đặt Django Thực hiện ngay trên command trên, run lệnh sau ENTER và chờ cài đặt hoàn thành Hoàn thành, thực hiện tạo thử…

Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL

Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL Ngoài pgAdmin là tool chuyên dành cho hệ quản trị CSDL posgressql, thì có thể dùng nhiều tool client khác để kết nối. Bài viết này sử dụng HeidiSQL. 1. Download và cài đặt HeidiSQL https://www.heidisql.com/download.php Nếu ko muốn cài đặt mà run luôn, thì download bản Portable version….

SINKA VN-Tin tuyển dụng Tháng 8

SINKA VN-Tin tuyển dụng Tháng 8 Nhằm mở rộng quy mô và nhu cầu nhân sự cho dự án SINKA VIỆT NAM tiếp tục tuyển dụng các vị trí sau: 1. Ruby on Rails DeveloperSố lượng: 3Offer: 500$ ~ 1000$ a. Mô tả công việc:Phát triển các dự án sử dụng Ruby như Ruby on…