Tag Archives - Postgresql

Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL

Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL Ngoài pgAdmin là tool chuyên dành cho hệ quản trị CSDL posgressql, thì có thể dùng nhiều tool client khác để kết nối. Bài viết này sử dụng HeidiSQL. 1. Download và cài đặt HeidiSQL https://www.heidisql.com/download.php Nếu ko muốn cài đặt mà run luôn, thì download bản Portable version….