Tag Archives - Mariadb

[Mariadb] Cách tạo database và user bằng command line, remote access client trên Centos

[Mariadb] Cách tạo database và user bằng command line, remote access client trên Centos Required:– Bạn đã cài đặt mariadb server lên centos rồi.(Nếu chưa cài đặt thì xem hướng dẫn ở đây nhá) 1. Tạo database 2. Tạo database user với mật khẩu 3. Phân quyền database và user Lệnh trên là phân full…