Tag Archives - IOS

[Flutter] Tổng hợp một số link tham khảo hay ho

[Flutter] Tổng hợp một số link tham khảo hay ho Tutorial: https://flutter.dev/docs Youtube channel flutter https://www.youtube.com/channel/UCwXdFgeE9KYzlDdR7TG9cMw Học cơ bản về tất cả các widget: https://flutter-widget.live/ Về bloc pattern: https://bloclibrary.dev/ Git: Tổng hợp các sample hay ho https://github.com/Solido/awesome-flutter Các ví dụ về architecture https://github.com/brianegan/flutter_architecture_samples Other: Convert từ SH1 tới Base64 (sử dụng khi authen Facebook rất…

[Flutter] Tổng quan về cách triển khai Bloc pattern trong project

[Flutter] Tổng quan về cách triển khai Bloc pattern trong project Architecture Thường thường mình làm bloc pattern, với 3 layers sau:– Presentation (UI)– Business Logic (Bloc)– Data (Repository) package: https://pub.dev/packages/flutter_bloc Mình sẽ đi giải thích về từng tầng như sau, bắt đầu từ lowest level layer trước nhé. 1. Data (Repository) Tầng này sẽ…