Tag Archives - Django

[Python] 3. Cài đặt Django Framework trên môi trường ảo Virtualenv

[Python] 3. Cài đặt Django Framework trên môi trường ảo Virtualenv Nếu chưa cài đặt virtualenv thì đọc bài sau: https://blog.sinka.vn/2020/07/24/python-cai-dat-moi-truong-ao-virtualenv-trong-python/ 1.Truy cập môi trường ảo truy cập thành công: 2.Cài đặt Django Thực hiện ngay trên command trên, run lệnh sau ENTER và chờ cài đặt hoàn thành Hoàn thành, thực hiện tạo thử…