Tag Archives - Android

[React-Native] Fix lỗi “signatures do not match previously installed version” khi build release apk

[React-Native] Fix lỗi “signatures do not match previously installed version” khi build release apk Khi run command sau thì gặp lỗi như dưới đây Nếu gặp lỗi như trên thì fix như sau, Vào comand line gõ lệnh: adb uninstall “com.domain.yourapp” Sau đó run lại lênh ở trên để kiểm tra react-native run-android –variant=release KẾT…

[Flutter] Tổng hợp một số link tham khảo hay ho

[Flutter] Tổng hợp một số link tham khảo hay ho Tutorial: https://flutter.dev/docs Youtube channel flutter https://www.youtube.com/channel/UCwXdFgeE9KYzlDdR7TG9cMw Học cơ bản về tất cả các widget: https://flutter-widget.live/ Về bloc pattern: https://bloclibrary.dev/ Git: Tổng hợp các sample hay ho https://github.com/Solido/awesome-flutter Các ví dụ về architecture https://github.com/brianegan/flutter_architecture_samples Other: Convert từ SH1 tới Base64 (sử dụng khi authen Facebook rất…

[Flutter] Tổng quan về cách triển khai Bloc pattern trong project

[Flutter] Tổng quan về cách triển khai Bloc pattern trong project Architecture Thường thường mình làm bloc pattern, với 3 layers sau:– Presentation (UI)– Business Logic (Bloc)– Data (Repository) package: https://pub.dev/packages/flutter_bloc Mình sẽ đi giải thích về từng tầng như sau, bắt đầu từ lowest level layer trước nhé. 1. Data (Repository) Tầng này sẽ…