Category Archives - Technology

[Flutter] Tổng hợp một số link tham khảo hay ho

[Flutter] Tổng hợp một số link tham khảo hay ho Tutorial: https://flutter.dev/docs Youtube channel flutter https://www.youtube.com/channel/UCwXdFgeE9KYzlDdR7TG9cMw Học cơ bản về tất cả các widget: https://flutter-widget.live/ Về bloc pattern: https://bloclibrary.dev/ Git: Tổng hợp các sample hay ho https://github.com/Solido/awesome-flutter Các ví dụ về architecture https://github.com/brianegan/flutter_architecture_samples Other: Convert từ SH1 tới Base64 (sử dụng khi authen Facebook rất…

[Flutter] Tổng quan về cách triển khai Bloc pattern trong project

[Flutter] Tổng quan về cách triển khai Bloc pattern trong project Architecture Thường thường mình làm bloc pattern, với 3 layers sau:– Presentation (UI)– Business Logic (Bloc)– Data (Repository) package: https://pub.dev/packages/flutter_bloc Mình sẽ đi giải thích về từng tầng như sau, bắt đầu từ lowest level layer trước nhé. 1. Data (Repository) Tầng này sẽ…

[Mariadb] Cách tạo database và user bằng command line, remote access client trên Centos

[Mariadb] Cách tạo database và user bằng command line, remote access client trên Centos Required:– Bạn đã cài đặt mariadb server lên centos rồi.(Nếu chưa cài đặt thì xem hướng dẫn ở đây nhá) 1. Tạo database 2. Tạo database user với mật khẩu 3. Phân quyền database và user Lệnh trên là phân full…

[Python] 1. Hướng dẫn cài đặt môi trường Python (ver 3.8.5) trên Windows 10

[Python] 1. Hướng dẫn cài đặt môi trường Python (ver 3.8.5) trên Windows 10 I. Download và cài đặt Download tại link: https://www.python.org/downloads/windows/Chọn version muốn cài đặt. Click đúp để cài đặt Ngồi chờ cài đặt Cài đặt hoàn thành II. Check và demo Open cmd của windows, gõ lệnh Kết quả như hình sau…

[Python] 3. Cài đặt Django Framework trên môi trường ảo Virtualenv

[Python] 3. Cài đặt Django Framework trên môi trường ảo Virtualenv Nếu chưa cài đặt virtualenv thì đọc bài sau: https://blog.sinka.vn/2020/07/24/python-cai-dat-moi-truong-ao-virtualenv-trong-python/ 1.Truy cập môi trường ảo truy cập thành công: 2.Cài đặt Django Thực hiện ngay trên command trên, run lệnh sau ENTER và chờ cài đặt hoàn thành Hoàn thành, thực hiện tạo thử…

Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL

Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL Ngoài pgAdmin là tool chuyên dành cho hệ quản trị CSDL posgressql, thì có thể dùng nhiều tool client khác để kết nối. Bài viết này sử dụng HeidiSQL. 1. Download và cài đặt HeidiSQL https://www.heidisql.com/download.php Nếu ko muốn cài đặt mà run luôn, thì download bản Portable version….