[React-Native] Lỗi blacklist.js

[React-native] Lỗi blacklist.js


Khi kéo source code về, và run

react-native run-android

thì bị lỗi sau

\node_modules\metro-config\src\defaults\blacklist.js:38

Vậy fix như thế nào?
Chúng ta tìm file:

<thư mục source code>\node_modules\metro-config\src\defaults\blacklist.js

Tìm và replace đoạn code sau:Định dạng trước

var sharedBlacklist = [

  /node_modules[\/\]react[\/\]dist[\/\]./,
  /website\/node_modules\/./,

  /heapCapture\/bundle.js/,

  /.\/tests\/./

];

Post a comment

Your email address will not be published.