[Python] Cách check folder cài đặt python trên máy

[Python] Cách check folder cài đặt python trên máy

Mở cmd Windows lên gõ lần lượt các lệnh sau. Mỗi dòng lệnh thì ENTER 1 cái nhá

python

import os

import sys

os.path.dirname(sys.executable)

Kết quả như hình sau

OK, DONE!

Post a comment

Your email address will not be published.