[Python] 3. Cài đặt Django Framework trên môi trường ảo Virtualenv

[Python] 3. Cài đặt Django Framework trên môi trường ảo Virtualenv

Nếu chưa cài đặt virtualenv thì đọc bài sau: https://blog.sinka.vn/2020/07/24/python-cai-dat-moi-truong-ao-virtualenv-trong-python/

1.Truy cập môi trường ảo

source Scripts/activate

truy cập thành công:

2.Cài đặt Django

Thực hiện ngay trên command trên, run lệnh sau

pip install Django

ENTER và chờ cài đặt hoàn thành

Hoàn thành, thực hiện tạo thử một project django nhá.

Run lệnh:

django-admin startproject mysite

Run site vừa tạo bằng lệnh sau:
Truy cập folder mysite, vẫn sử dụng cmd ở trên, đừng tắt nhá, ko lại làm lại từ đầu

cd mysite

python manage.py runserver

Default run trên port 8000, nếu muốn run port khác thì run lệnh sau:

python manage.py runserver 8080

Test run site trên trình duyệt, kết quả như sau:

Ok, DONE !

Post a comment

Your email address will not be published.