[Python] 2. Cài đặt môi trường ảo (virtualenv) trong Python

[Python] 2. Cài đặt môi trường ảo (virtualenv) trong Python

Virtualenv là một công cụ để xây dựng môi trường độc lập khi phát triển với Python. Đó là một cách tuyệt vời để nhanh chóng kiểm tra các thư viện mới mà không làm lộn xộn các package có sẵn của bạn hoặc chạy nhiều dự án trên cùng một máy phụ thuộc vào nhiều thư viện khác nhau, đặc biệt lại không ảnh hưởng đến version đã có.

Mỗi project nên có 1 Virtualenv. Sau đây là cách cài đặt.

Run lệnh sau để cài đặt

pip install virtualenv

Cài đặt thành công như hình sau

Cách truy cập môi trường virtualenv trong project
1. Truy cập folder project

Tạo folder virtual venv:

virtualenv venv

Trong đó: venv – là tên folder của môi trường ảo

2. Run lệnh sau trên Windows để thực hiện

source venv/Scripts/activate

Cách thoát khỏi môi trường virtualenv
Run lệnh sau:

deactivate

Ok, Done!

Post a comment

Your email address will not be published.