[Python] 1. Hướng dẫn cài đặt môi trường Python (ver 3.8.5) trên Windows 10

[Python] 1. Hướng dẫn cài đặt môi trường Python (ver 3.8.5) trên Windows 10

I. Download và cài đặt

Download tại link: https://www.python.org/downloads/windows/
Chọn version muốn cài đặt.

Click đúp để cài đặt

Ngồi chờ cài đặt

Cài đặt hoàn thành

II. Check và demo

Open cmd của windows, gõ lệnh

> python

Kết quả như hình sau là Thành Công.

Demo chút nhá.
gõ lệnh như trong hình rồi ENTER

Kết quả in ra màn hình như sau:

OK, DONE!!!!!!!!!

Post a comment

Your email address will not be published.