Note lại những command line hay sử dụng trên CentOS

1. Giải nén và nén file

netstat -tulnp

2. Giải nén và nén file

2.1 Zip format

Nén một thư mục: zip -r folder.zip folder 
Giải nén một thư mục:  unzip file.zip 

2.2 Tar format

Nén một thư mục:  tar -zcvf [folder.tar.gz] folder
Giải nén một thư mục:  tar -zxvf folder.tar.gz

3. Git

Get source về

git clone https://link_github_hoặc_gitlab <tên folder_không bắt buộc>

Get source mới nhất về

git pull

Nếu dùng https thì có thể lưu luôn thông tin đăng nhập để mỗi lần pull source code không phải nhập user name, password nữa

git config credential.helper store 

Lưu username và password cho tất cả các dự án, lưu globar thì dùng lệnh sau

git config --global credential.helper store 

Post a comment

Your email address will not be published.