[Mariadb] Cách tạo database và user bằng command line, remote access client trên Centos

[Mariadb] Cách tạo database và user bằng command line, remote access client trên Centos

Required:
– Bạn đã cài đặt mariadb server lên centos rồi.
(Nếu chưa cài đặt thì xem hướng dẫn ở đây nhá)

1. Tạo database

CREATE DATABASE database_name;

2. Tạo database user với mật khẩu

CREATE USER database_user@sinka.vn IDENTIFIED BY 'password';

3. Phân quyền database và user

GRANT ALL PRIVILEGES ON  database_name.* TO ' database_user'@'localhost';

Lệnh trên là phân full quyền ‘database_name’ cho user ‘database_user’

4. Remote database từ máy client

GRANT ALL PRIVILEGES ON  database_name.* TO ' database_user_remote'@'%' IDENTIFIED BY 'password';

Cuối cùng run command:

FLUSH PRIVILEGES;

5. Exit khỏi command sql

\q

Trong trường đã run lệnh ở mục 4 trên rồi, mà vẫn chưa remote database từ client được, có thể do tường lửa đã chặn cổng 3306. Mọi người run lệnh sau, để tường lửa cho phép port 3306 public ra ngoài

firewall-cmd --add-port=3306/tcp 
firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp

Trong một vài TH nhà cung cấp VPS cho bạn, mặc định họ chặn port 3306, thì mọi người vào hệ quản trị của server để access port đó nhá.

CHÚC MỌI NGƯỜI THÀNH CÔNG!

Post a comment

Your email address will not be published.