Làm thế nào để fix lỗi Maximum Upload File Size trong WordPress

Làm thế nào để fix lỗi Maximum Upload File Size trong WordPress

Có một số con đường, nhưng ở đây mình khuyến khích cách dưới đây.
Thêm đoạn code dưới đây vào đâu file .htaccess

php_value upload_max_filesize 128M
php_value post_max_size 128M
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Muốn upload file lớn hơn, thì mọi người thay đổi đi nhé

Xong rồi!

CHÚC MỌI NGƯỜI THÀNH CÔNG!

Post a comment

Your email address will not be published.