Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL

Kết nối postgresql thông qua HeidiSQL

Ngoài pgAdmin là tool chuyên dành cho hệ quản trị CSDL posgressql, thì có thể dùng nhiều tool client khác để kết nối. Bài viết này sử dụng HeidiSQL.

1. Download và cài đặt HeidiSQL
https://www.heidisql.com/download.php

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-17-1024x381.png

Nếu ko muốn cài đặt mà run luôn, thì download bản Portable version.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-18.png

2. Kết nối tới Postgressql Server

  • Open HeidiSQL
  • File>New window
  • Điền và chọn các thông tin kết nối như hình dưới
    ở đây là postgresql localhost
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-19.png

Kết quả kết nối thành công

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là image-20-1024x461.png

Ok, DONE

Post a comment

Your email address will not be published.