Hướng dẫn cài đặt Docker trên CentOS

Run đoạn script sau:

sudo yum install -y yum-utils
sudo yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
sudo systemctl start docker

Các command line mọi người ref ở đây: https://docs.docker.com/engine/reference/run/

Post a comment

Your email address will not be published.