[Flutter] Hướng dẫn generate json_serializable trong một object

[Flutter] Hướng dẫn generate json_serializable trong một object

Mặc dù có nhiều thư viện, nhưng ở bài này ta sẽ sử dụng thư viện json_annotation để generate json_serializable (tức là file *.g.dart), thường sử dụng generate json cho một object (hay model)

  1. Cài đặt thư viện json_annotation
    Vào file pubspec.yaml trong project để add thư viện
dependencies:
  # Your other regular dependencies here
  json_annotation: 

dev_dependencies:
  # Your other dev_dependencies here
  build_runner: 
  json_serializable: 

2. Creating model classes the json_serializable
ở đây mình sử dụng model user.dart

Câu lệnh part ‘user.g.dart’ chính là file json mình cần generate, và file này mọi người cần tạo ra một file trắng có file name là ‘user.g.dart’, file này để cùng thư mục với file model user.dart

Trên đầu class nhớ cho @JsonSerializable()

3. Generate json

3.1. Xem trước những file sẽ tự generate

 flutter pub run build_runner watch 

3.1. Thực hiện generate json

  flutter packages pub run build_runner build --delete-conflicting-outputs 

Câu lệnh trên nó sẽ thực hiện generate tất cả các model mà được Target file *.g.dart trong folder models.

KẾT THÚC!

Post a comment

Your email address will not be published.