[Flutter] Bạn đã biết thuộc tính version trong pubspec.yaml?

[Flutter] Bạn đã biết thuộc tính version trong pubspec.yaml?

 version: 1.0.0+3 

Cụ thể con số 1.0.0+3 là cái gì?

 VER_NAME+VER_CODE 

Trong đó:
VER_NAME = 1.0.0
VER_CODE = 3

Khi bạn build release app, nhớ đổi VER_CODE tăng dần nhé, như thế GOOGLE PLAY mới không bắt lỗi version code.

Post a comment

Your email address will not be published.