Cách upgrade Node.js Từ v6 Tới v12 trên CentOS

Cách upgrade Node.js Từ v6 Tới v12 trên CentOS

Khi trên CentOS của bạn đã có Node.js version 6 rồi, mà muốn nâng cấp lên version 12 thì làm thế nào? Hãy theo các bước sau:

B1. Add NodeSource tới repository của hệ thống.
nhớ sử dụng user root để làm việc này.

curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup_12.x | bash -

sau khi run xong, chúng ta kiểm tra repository mới đã được add vào chưa

ls -la /etc/yum.repos.d/|grep nodesource

B2. Xóa bỏ notejs version cũ

sudo yum remove -y nodejs npm

B3. Cài đặt nodejs version 12

sudo yum install nodejs

B4. Kiểm tra lại new version vừa cài đặt

node --version

npm --version

Post a comment

Your email address will not be published.