Cách phân quyền thư mục deploy wordpress trên ubuntu hoặc centos

Cách phân quyền thư mục deploy wordpress trên ubuntu hoặc centos

Mục đích:

  1. Có thể upload file
  2. Có thể cài đặt plugin trực tiếp trên môi trường deploy

Đầu tiên vào thư mục deploy của wordpres run lần lượt các lệnh sau:

với centos

sudo chown -R apache:apache.

với ubuntu

sudo chown -R www-data:www-data.
find wp-content -type d -exec chmod 775 {} \;
find wp-content -type f -exec chmod 664 {} \;

Sau đó mọi người thử install plugin hoặc upload image nhé!

CHÚC MỌI NGƯỜI THÀNH CÔNG!

Post a comment

Your email address will not be published.