Cách deploy wordpress trên apache2 lên môi trường centos 7

Cách deploy wordpress trên apache2 lên môi trường centos 7

Yêu cầu cài đặt lần lượt theo các bước sau:
1. Cài đặt apache
https://sinka.vn/2021/10/12/cach-cai-dat-apache2-tren-centos-7/
2. Cài đặt mariadb
https://sinka.vn/2021/10/12/cach-cai-dat-mariadb-tren-centos-7/
3. Cài đặt php
https://sinka.vn/2021/10/12/cach-cai-dat-php-tren-centos-7/

4. Cài đặt wordpress
– Tạo database, user, phân quyền, lần lượt bằng các command sau:

mysql -u root -p
CREATE DATABASE wordpressdb;
CREATE USER  wordpressu@sinka.vn IDENTIFIED BY '12345678';
GRANT ALL PRIVILEGES ON  wordpressdb.* TO ' wordpressu'@'localhost';
FLUSH  PRIVILEGES;

– Download source code wordpres mới nhất về

cd /home
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

– Giải nén file vừa download về

tar xzvf latest.tar.gz

– Phân quyền cho phép apache truy cập

sudo chown -R apache:apache /home/wordpress

– Config database vào project

cp wp-config-sample.php wp-config.php
nano wp-config.php

Thay các giá trị trong file wp-config tương ứng với database và user đã tạo ở trên.
DB_NAME
DB_USER
DB_PASSWORD

– Tạo vitrualhost apache để trỏ domain về project

nano /etc/httpd/conf.d/wordpress.conf

Sau đó paste đoạn dưới đây vào

<VirtualHost *:80>
 ServerName sinka.vn
 DocumentRoot /home/wordpress 
 ServerAlias wordpress.sinka.vn
 <Directory /home/wordpress>   
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride All
   Require all granted
 </Directory>
 ErrorLog /home/wordpress_error.log
 CustomLog /home/wordpress_requests.log combined
</VirtualHost>

– Khởi động lại apache

service httpd restart

– Cấu hình tường lửa

firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=https
  • Kiểm tra site và cài đặt trên giao diện
    http://wordpress.sinka.vn

Kết thúc.
CHÚC MỌI NGƯỜI THÀNH CÔNG!

Post a comment

Your email address will not be published.