Cách cài đặt mariadb trên centos 7

Cách cài đặt mariadb trên centos 7

 1. Update package linux
  sudo yum update
 2. Cài đặt mariadb
  sudo yum install mariadb-server
 3. Sau khi cài đặt xong, start service
  sudo service mariadb start
 4. Cài đặt mật khẩu cho tài khoản root
  mysql_secure_installation

Cách tạo database mọi người xem bài viết này nhá: https://sinka.vn/2021/10/12/mariadb-cach-tao-database-va-user-bang-command-line-remote-access-client-tren-centos/

Post a comment

Your email address will not be published.