Cách cài đặt apache2 trên centos 7

Cách cài đặt apache2 trên centos 7

Đầu tiên là login vào server, mọi người sử dụng đăng nhập user có quyền sudo để install nhé.
Xem bài hướng dẫn remote server tại đây.
Sau khi login thành công ta tiến hành install theo các bước sau:
1. update các package của server
2. install apache (httpd)

———————————————————————————–

1. Update package của server qua command:
sudo yum update

2. Install apache (httpd)
– cài đặt sử dụng command:
sudo yum install httpd

– sau khi cài đặt xong thì start httpd
sudo systemctl start httpd

*** Chú ý: nếu các bạn mở firewall thì phải cấu hình run lệnh sau nhé:

firewall-cmd --add-service=http
firewall-cmd --add-service=https
firewall-cmd --add-port=3306/tcp 
firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
  • Sau khi start xong apache, vào trình duyệt kiểm tra
    http://IP_ADDRESS

Post a comment

Your email address will not be published.