Bài 2: Supervised Learning (Học có giám sát) là gì?

Video tham khảo hay:

Supervised learning là thuật toán dự đoán đầu ra (outcome) của một dữ liệu mới (new input) dựa trên các cặp (input, outcome) đã biết từ trước. Cặp dữ liệu này còn được gọi là (data, label), tức (dữ liệu, nhãn). Supervised learning là nhóm phổ biến nhất trong các thuật toán Machine Learning.

Đọc định nghĩa khó hiểu quá, mọi người xem ví dụ dưới nhé

Ví dụ: Thuật toán dò các khuôn mặt trong một bức ảnh. Thời gian đầu, facebook sử dụng thuật toán này để chỉ ra các khuôn mặt trong một bức ảnh và yêu cầu người dùng tag friends – tức gán nhãn cho mỗi khuôn mặt. Số lượng cặp dữ liệu (khuôn mặt, tên người) càng lớn, độ chính xác ở những lần tự động tag tiếp theo sẽ càng lớn

Đi tới Danh sách bài học

Post a comment

Your email address will not be published.